E-mail marketing nedir?

Yazar : admin
Thursday, March 3rd, 2011

E-mail marketing; markan?n yeni ürün, duyuru, kampanya, indirim vs. konularda birebir ki?i ile mail yoluyla ileti?im kurup bilgilendirme yapmas?na olanak sa?layan, birçok e-pazarlama arac?ndan uygun bütçeler ve ölçümlenebilir olmas? sebebiyle en ekonomik ve etkili yöntemlerinden biridir.

?nternet’in ülkemizde de yayg?nla?mas? ile birlikte bir çok firma yurt d???nda örnekleri uzun y?llard?r var olan online reklam kanallar?n?, bloglar?, online haber sitelerini takip etmeye ve yava? yava? geleneksel mecralar?n d???na ç?k?p bu kanallar? kullanmaya ba?lad?lar. Öncelikle deneme yan?lma gibi geli?en bu süreç al?nan geri dönü?lerle zamanla daha stratejik boyutlara ta??nd?. Daha ni? çal??malar yaparak; hedef kitlenin takip etti?i kanallar? kullan?p iletilmek istenen mesaj; bas?n bülteni, video reklam, banner, gibi çal??malarla aktif olarak yürütülmeye devam ediyor.

Email marketing ise e-pazarlaman?n; sosyal medya;  arama motoru ve benzeri online pazarlama kanallar? gibi bir di?er önemli aya??n? olu?turuyor. Birçok ki?i ve kurum için e-mail en önemli ileti?im arac? olmakla birlikte her ki?inin kurumsal mail adresinin d???nda kendine ait farkl? uzant?larda birkaç maili hesab? bulunuyor. Bu durumda da markalar B2C çal??malarda do?rudan ki?iye ula?mak için e—maili tercih ediyorlar.

Marka tan?t?m ya da bilgilendirme çal??malar?n?n hedefinde sat??lar? artt?rmak, hedef kitle ile s?cak bir ileti?im kurup sad?k kitle yaratmak oldu?u için yap?lan çal??man?n veriminin ölçülmesi ve bu do?rultuda yeni hedefler belirleyerek gelecek planlar? olu?turabilmeleri aç?s?ndan markalara fayda sa?l?yor. air max schwarz air max schwarz

Leave a Reply