E-mail gönderim zamanı ve sıklığı ne olmalıdır?

Thursday, April 14th, 2011

Mail gönderi zaman?, mailin okunmas?, spam olarak alg?lanmas? ya da direk silinmesini tetikleyen faktörlerden bir tanesidir. Birçok ?irket haftan?n yanl?? günü ve saati gönderim yapmas? sebebi ile maillerinin fark edilmeden silindi?ine ya da zaman?ndan sonra mailin ula?t???na(13ündeki etkinli?in mailinin 14ünde ula?mas? gibi) dikkat etmemektedir. Birço?u da haftada kaç gönderim yapmas? gerekti?ine karar verememektedir.

E?er günlük indirim, haber, kur bilgisi gibi içerikler göndermiyorsan?z, asla haftada 2 maili geçmeyiniz. Haftada 3 mail s?n?rd?r, 3 ve üstü mailde kullan?c?lar?n unsubscribe oranlar?nda büyük bir art?? oldu?u gözlemlenmi?tir.

Üyelerinize ilk mailde, nas?l bir içeri?i hangi s?kl?kla gönderece?inizi mutlaka belirtmelisiniz. Buna biz “welcome maili” deriz.

Gönderece?iniz içeri?e göre haftan?n günleri de?i?iklik gösterse de, Pazartesi sabahlar?, mail göndermek için en yanl?? zamand?r. ?nboxlar dolu ve Pazartesi sendromu ile mailinizin fark edilmeden silinme olas?l??? çok yüksek olacakt?r.

E?er haber gibi bir içerik göndermiyorsan?z, üyelerinizin 12.00-16.00 saatleri aras? elinde olacak ?ekilde maili göndermeye dikkat ediniz. Bu saatler maillerin en çok aç?ld???, okundu?u ve t?kland??? saatlerdir.

?çeri?inizin tam olarak hangi zaman dilimine uydu?una karar veremiyorsan?z, veri taban?n?zda homojen olacak ?ekilde farkl? gruplar yarat?p, bu gruplara farkl? günlerde ayn? maili gönderip raporlardan aç?lma, okunma, t?klama oranlar?n? kar??la?t?rabilirsiniz. A-B testi yaparak maili ula?t?rmak istedi?iniz kitlenin ilgisiniz ölçebilirsiniz. Unutmay?n ki okunmayan mail bo?a israf edilmi? emek-zaman demektir.

nike thea schwarz nike thea schwarz

One Response to “E-mail gönderim zamanı ve sıklığı ne olmalıdır?”

  1. Nuray says:

    Merhaba güzel yazınız için teşekkürler. Pazartesi gönderim yapılmaması gerektiğine tam olarak katılmıyorum. Elbette ki pazartesi sendromu nedeniyle ofise gelir gelmez dolu bir mailbox ile karşılaşmak nedeniyle bir çok mail okunmadan siliniyor, ama mailboxların kontrol edildiği daha ileri saatlerin(pazartesi 11:00 ve sonrası) daha etkili olduğunu test ettik. Diğer günlerde (özellikle de cuma) yapılan gönderilere göre daha çok okundu bizim gönderimlerimiz. Bilemiyorum tesadüf müdür?!

Leave a Reply