Veritabanınızı Arttırın

Thursday, March 8th, 2012

?irketler veritabanlar?n? art?rmak için bir çok yöntem denemekteler, liste sat?n almak Türkiye’de en çok ra?bet edilen yollardan biri, ama daha önce de yazd???m gibi en büyük hatalardan biridir bu, zira sat?n al?nan listelere email gönderisi yap?ld???nda kulland???n?z sistemin bloklanma ihtimalini art?rmaktas?n?z, ayr?ca maillerin aç?lma ve okunma yüzdelerinin büyük oranda dü?tü?ünü göreceksiniz.  Bu oran %1lere kadar dü?mektedir, izinli email marketing de yapmam?? olacaks?n?z.  Email marketing toplu mail göndermek de?il, hedefe yönelmektir.

Sat?n al?nan listlerde geçersiz email adreslerinin yan? s?ra spam trap dedi?imiz email adresleri de bulanmakta, bu adreslere mail gelmesi durumunda spam yapt???n?z kanaatine var?lmakta ve bloklanmaktas?n?z.

A?a??da dünyada en çok kullan?lan taktikler mevcut, ama dikkat ederseniz en çok kullan?lan yöntem, en etkili yöntem de?ildir.  Kendinize uygun taktik için mutlaka ESP’nize(email sevice provider-email servis sa?lay?c?s?) dan??man?z? öneririm.  Revotas bu konuda çe?itli projeler haz?rlamakta ve en etkili yöntemleri kullanarak mü?terilerinin en do?ru ve hedefe yönelik verileri edinmelerini sa?lamaktad?r.


nike air max schwarz nike air max schwarz

Leave a Reply