E-Ticaret siteleri için e-Pazarlama çözümleri

Yazar : burcu karagulle
Friday, July 12th, 2013

Günümüzde internet ortam?nda insanlar?n belirli sistemler üzerinde gerçek veya sanal ürünleri para kar??l???nda sat?n alma i?lemi olan e-ticaret yani online sat?? gittikçe artm??t?r.
Fiziksel sat??ta depolama, ma?aza, lokasyon, çal??an eleman vs… gibi bir çok gider söz konusu iken sanal ma?azalar ile bu giderlerin ço?u s?f?rlanmaktad?r.

E-ticaretin daha kolay ve maliyetlerinin dü?ük olmas? bir çok giri?imciyi cezberken, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar ne yaz?k ki giri?imciler taraf?ndan göz ard? ediliyor. Bu sebepten birçok e-ticaret giri?iminin aç?ld?ktan k?sa bir süre sonra kapand???n? görüyoruz.

Yap?lan en büyük yanl??lardan bir tanesi, bir e-ticaret sitesinin varl???n?n yeterli oldu?unun dü?ünülmesidir. Avantaj ve dezavantajlar? yönünden farkl?l?k göstersede, fiziksel ve sanal ma?azalar?n ortak bir ihtiyac? vard?r. Her ikisinin de mutlaka pazarlama ile desteklenmesi gerekmektedir.

Asl?nda al?nacak baz? önlemler ile bunun önüne geçilmesi mümkün. Sat?? artt?rma ve marka bilinirli?inin marka için do?ru olarak lanse edilebilmesi için en önemli yöntemlerden biri de email ile pazarlamad?r.

Fiziksel sat??ta da, sanal sat??ta da asl?nda takip edilmesi gereken 5 dinamik var, sadece çözüm ve uygulanacak metotlar farkl?d?r. A?a??da grafi?ini de verdi?im 5 a?ama;

• ED?NME(ACQUIRE):, hedef kitlenin belirlenme a?amas?d?r.
• CONVERT(DÖNÜ?TÜRME):Tüketicinin mü?teri haline gelmesidir.
• GEL??T?RME(GROW):Mü?terinin sonuç odakl? aktivitelerinin (al??veri?…vs) art?r?lmas?d?r.
• ELDE TUTMA(RETAIN):Mevcut mü?teri hareketlerinin/aktivitelerinin devam?n?n sa?lanmas?d?r.
• TEKRAR AKT?VE ETME(RE-ACTIVE):Mü?teri hareketlerinin/aktivitelerinin tekrar canland?r?lmas?d?r.


Küçük i?letmeler için Lifecycle Marketing yani ya?am boyu pazarlama döngüsü mü?teri büyümesi ve de?erini yükseltmek amac?yla kullan?labilecek bir dijital pazarlama çal??mas?d?r. Di?er bir tan?mla Lifecycle marketing tüketiciye ula?mak, mü?teri dönü?türmek ve sonras?nda art?k hep mü?teri olarak kalmas?n? sa?lamakt?r.

Unutmamal?s?n?z ki e-ticaret siteniz sizin ma?azan?zd?r, fiziksel ma?azada oldu?u gibi amaç buraya tüketiciyi çekmektir. Bunun için ilk a?amada ürününüzle ilgilenebilecek kitleyi bulmak için onlara ula?abilece?iniz kanallar? belirlemek gerekmektedir

Günümüzde sosyal medya bununu yapman?z? sa?layan en geçerli metodlardan biridir. Di?er yöntemler aras?nda reklam, blog, anket-form çal??malar? ve arama motorlar? bulunmaktad?r. Bu yöntemlerden bir yada daha fazlas?n? ayn? anda yapmak hedef kitlenize daha çabuk ula?man?z? sa?layacakt?r. Revotas taraf?ndan birçok özel yaz?l?m ve uygulamalar ile bu a?ama kolayca yap?labilmektedir.

Bu çal??malar?n sonunda bu ki?ilere ait temel bilgileri elde ediyor olmak hedeflenmeli ve tüketiciyi sonraki ad?mda bu döngünün içerisine tutmak gerekmektedir.

Edinme a?amas?ndan sonra e-mail ilepazarlama sizin en büyük yard?mc?n?z olacakt?r. E-mail ile pazarlamada bunun en ucuz ve en etkili yöntemlerinden biridir. Ancak bu a?amada yukar?da sayd???m?z yöntemler veya sitenize kay?tl? email listeleri d???nda yap?lan çal??malar size yarardan çok zarar getirecektir.

Tüketiciyi mü?teriye çevirmek için indirimli ürün, hediye çekleri gönderilerek, sonuçlar? analiz edebilmelidir. Do?ru stratejiye ula?mak için mutlaka ölçümleyebilece?iniz sistemlere ihtiyac?n?z bulunmaktad?r. Bu sayede startejinizi de?i?tirebilir, farkl? kampanyalar geli?tirerek mü?teri say?n?z? art?rabilirsiniz.

Altyap?m?zda otomatize edilebilen uygulamalardan biri olan “Arkada??na kod gönder” ile de önemli pazarlama yöntemlerinden biri olan a??zdan a??za pazarlama sa?layabilirsiniz.

Sat??lar? art?rmak için(grow) 2 al bir öde kampanyalar? yapabilirsiniz. Sitenize gelmi? ama al??veri? yapmam?? kullan?c?lar?n?za otomatik indirim kodu gönderme kampanyalar? yapabilirsiniz.
Periyodik e-bülten gönderip içeri?ini kullan?c?n?n cinsiyet, adresine göre özelle?tirebilirsiniz.

Mü?terilerinizi elde tutmak için(retain) do?um günlerini hat?rlay?p özel hediyeler verebilir, jestler yapabilirisiniz. E-bültenlerinizde sadece ürün yerine , üyelerinizin takip edece?i konulardan, ip uçlar?ndan bahsedebilirsiniz.

Tekrar tekrar ürün satmak için de(reactive) sitenize uzun süredir login olmayan üyelerinize öneriler, indirimler sunabilirsiniz.

Ve yukar?daki tüm a?amalar? otomatize etmek, detayl? raporlar ile analizler yapmak, hedef gruplar belirlemek, dinamik ve özelle?tirilmi? kampanyalar yaratmak günümüzde art?k mümkün.

Tüm bu a?amalar? için uzmanlar? ile planlay?p ba?lamak ve senaryolar? daha siteniz aç?lmadan belirlemek, rapor ve analizler sonucu süreç s?ras?nda ufak de?i?iklikler ve stratejinizde modifikasyonlar yapmak do?rudur.

Genelde bu a?amalar hesap edilmedi?inde süreç ortas?nda bütçe yetersizlikleri ve zararlar görülmektedir. canada goose jacke damen canada goose jacke damen

Leave a Reply