Toplu Mail Gönderimi, Email Marketing Değildir!

Yazar : Tuğçe Haşıl
Wednesday, March 4th, 2015


Toplu email gönderimi ço?u zaman sizden yani markan?zdan hiç haberi olmayan veya olsa bile size herhangi bir yerde email adresini kendi r?zas?yla vermemi? olan ki?ilere yap?lan email gönderimidir. Bu gönderimlerde ilgili veya de?il, herkese ayn? mesaj verilir. Bu yaz?m?zda bu gönderimlerin size uzun zaman içindeki maddi ve zaman kay?plar?ndan ve email marketing yani email ile pazarlamadan farklar?ndan bahsedece?im.

Email marketingi toplu mail gönderiminden ay?ran en önemli yönlerden biri gönderim yap?lan ki?ilerin email listenize Opt-in olmu? yani bir ?ekilde formlar ve benzeri arac?l??? ile size email adreslerini kendileri vermi? olmalar?d?r.

Bu noktada email marketing yaparken;
• Ki?iler bir ?ekilde markan?z? duymu?,
• Ürünlerinizi incelemi?,
• Marka ve ürünlerinizden haberdar olmak istemi?,
• Sizden daha önce al??veri? yapm?? olabilir veya do?ru mesaj ve ürünleri sunarak bu ki?ileri mü?teri haline getirebilirsiniz. Çünkü bu hedef grup sizin kitlenizdir.

Toplu mail gönderimde sizi bilen veya bilmeyen, ürünlerinizle ilgilenme yüzdesi dü?ük bir kitleye sat?? yapmaya çal???rs?n?z. Bunu ayn? çok gürültülü bir ortamda bir toplulu?a çok önemli bir mesaj? aktarmaya benzetebilirsiniz. Sizi duymayacak veya do?ru anlamayacaklard?r. Üstelik bu mesaj? verme çabas? size zaman ve para kayb? ya?atacakt?r.

Email marketing do?ru yap?ld??? takdirde, yani do?ru zamanda, do?ru ki?ilere do?ru mesajlar? verdi?iniz takdirde ROI’si yani yat?r?m?n geri dönü?ümü en yüksek olan dijital pazarlama arac?d?r.
Hedef kitlenizi tan?r, segmente eder, do?ru mesajlar iletirseniz ba?ar? kaç?n?lmaz olacakt?r. canada goose parka damen canada goose parka damen

Leave a Reply