Gizlilik Anlaşması

1.1 Revotas, Müşteriyi internet vasıtasıyla sunduğu veri tabanı yönetimi ve e-posta göndermek için kullandığı sistemden yararlandırır.
1.2 Sistem, internet üzerinde kurulu olan ve müşterinin kendine ait üyelerine ve üyelerinin müsaadesi ile e-posta gönderimini sağlayan, bu gönderim sonucunda raporlama, analiz imkanı sunan bir araçtır.
1.3 Sistem küçük, orta ve büyük şirketlere web üzerinden üye datası toplama ve oluşturulan veritabanı ile e-posta kampanyaları oluşturma ve gönderme hizmeti altyapısı sağlamaktadır. Sistem izinsiz e-posta pazarlaması için kullanılamaz. Bu sözleşme ile Revotas, 3. kişilerden alınmış e-posta adreslerine izinsiz e-posta göndermemeyi kabul ve taahhüt eder.
1.4 Müşteri eğer izinsiz e-posta gönderimi ile pazarlama için Revotas’ın sistemini kullanırsa, Revotas hizmeti, servisi durdurma hakkına sahiptir. Bu sistem sadece hukuksal açıdan sakıncası olmayan gönderiler için kullanılabilir. Müşteri yasalara ve hukuka uygun şekilde gönderim yapmayı, içerik sunmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak zararlardan kusurlu olması halinde Müşteri sorumlu olacaktır.
1.5 Müşteri, sözleşmeyi imzaladıktan sonra sisteme kendi üyelerine ait bilgi/bilgileri yükler ve/veya yüklenmesi için Revotas’e verir.
1.6 Bu bilgiler Revotas ve Müşteri arasında kalmak, 3. şahıslar ile paylaşılmamak üzere saklı tutulur.
1.7 Revotas, Müşteriden alacağı bilgileri 3. şahıslar ile paylaşmayacağını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.
1.8 Revotas, e-posta gönderiminden sonra elde edeceği rapor, analiz bilgilerini sadece Müşteri ile paylaşacağını, 3. şahıslara satmayacağını, iletmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.
1.9 Taraflar kendilerine verilen bilgilerin kendileri veya çalışanları tarafından sözleşme amacı dışında kullanılmasını önlemek amacı ile gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, diğer tarafa ilişkin bilgilerin yasalarla yetkili kılınan merciler dışında 3. bir şahsa veya 3. bir kuruluşa verilmeyeceğini kabul eder. Taraflar kendilerine verilen bilgilerin işbu sözleşme amacı dışında ve yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde 3. şahıslar tarafından diğer tarafa karşı yöneltilen iddialar karşısında bu hükmü ihlal eden tarafın sorumlu olduğunu ve birbirlerinin bu nedenle uğradığı/uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.10 Müşteri Revotas’e kampanya bilgilerini eksiksiz vermeyi ve kampanyanın yapılacağı tarihten en az 2 gün önce Revotas’e haber vermeyi kabul eder.
1.11 Mücbir sebeplerle hizmetin verilmesinde geçici bir süre için zorluk oluşabilir. Revotas bu gibi durumları Müşteriye duyuracaktır. Revotas’ın bu gibi hallerde kusuru olmadığı takdirde herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır ancak hizmetin verilemediği süre ay sonunda tanzim edilecek faturadan kıstelyevm usulü mahsup edilerek fatura tutarı buna göre belirlenecektir.
1.12 Müşteri, Revotas’ın sistemlerini kullanarak toplu e-mail gönderiminde bulunamaz. E-mail alıcılarının isteği dışında toplu e-mail gönderimine SPAM adı verilmektedir ve Revotas ‘ın kurallarına aykırıdır. E-mail’lerin spam sayılması için aynı e-mail’in 100’den fazla kişiye izinleri olmadan gönderilmesi kriterleri aranır.
2. Revotas, müşterilerinin kendisiyle paylaşacağı her türlü bilgi, belge ve dijital içeriği sözleşme sona erdikten sonra dahi süresiz olarak hiçbir üçüncü kişi ile paylaşmayacak, bu bilgileri ticari olarak değerlendirmeyecek ve kişisel bilgilerin mahremiyeti prensibine bağlı kalacaktır. 1. madde hükümleri saklıdır. Revotas, çalışanlarının belirlenen gizlilik şartlarına uygun davranması için her türlü tedbiri alacağını, gizliliğin kendisi veya çalışanlarından herhangi biri tarafından ihlali halinde Müşteri’nin her türlü zararını karşılayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikası

Revotas Bilgi Güvenliği, kurum itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla,

1. Kurumun, işlediği, muhafaza ettiği ve diğer kuruluşlar ile paylaştığı bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkelerine göre korumak,
2. Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri uygulamak için kurulmuş yönetim sistemini geliştirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
3. Kurum vizyon ve misyonuna uygun olarak faaliyetlerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi ile sürekli iyileşme ihtiyaçlarını ve fırsatları tayin etmek,
4. Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik gelişim ve değişimlere ayak uydurarak takip etmek,
5. Bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltarak iş sürekliliğini sağlamak,
6. Tâbi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelere, yasal ve ilgili mevzuat gereklerine, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklara uyum sağlamak
7. Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
8. Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek
9. Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak,
10. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişi bilgilerini muhafaza etmek,
11. Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığı ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek, gerekli desteği sağlayarak diğer yönetim sistemleriyle bütünleşik olarak sektörde örnek bir kuruluş olmak,

Her bir Revotas çalışanı bu hedeflere katkı sağlamaktan sorumludur