Email Marketing ile Gelirlerinizi artırın

Yazar : Tuğçe Haşıl
Tuesday, March 10th, 2015

Kullan?c? dostu olmak kazand?r?r! Üyeleriniz için aileden olun!

Yüksek ya da dü?ük bütçeler ve bir o kadar da ki?isel efor sarf ettiniz ve talep etti?iniz kitlelere ula?t?n?z. Peki bu kitle ile ne kadar do?ru ileti?im kuruyorsunuz? Klasik pazarlama yöntemleri bir tarafa dursun, dijital pazarlama
da do?ru mesaj? vermek ve mü?teri veya adaylar?n?za do?ru yana?mak en önemli noktalardan biri. Ayr?ca pazarlama otomasyonu ile de çok da kolay! Bunun için uygulaman?z gereken ad?mlar bulunuyor.

Bunlar? neden mi yap?yoruz? Çünkü sarf etti?imiz eforlar?n ve harcamalar?m?z?n geri dönü?ümünü almak istiyoruz.

Bu maddeleri uygulayan bizim eticaret markalar?m?zdan bir tanesi
a?a??dakileri elde etti.

  • Email aç?lma oranlar?nda % 800 iyile?me
  • T?klama oranlar?nda % 2.100 art??
  • Sektör ortalamas?nda % 50 büyüme
  • Website videolar?nda % 63 tamamlanma oran?

??te ba?ar? için sizin ad?mlar?n?z:

?lgi uyand?r?n!
Ki?ileri bir ?ekilde markan?za(websitenize, landing page, form vb.) çektiniz. Bu noktada çok ilgi çekecek bir mesaj verip mü?teri adaylar?n?z?n sizden hemen al??veri? yapsalar bile haber almak istemelerini sa?lay?n. Pop-up formlar en iyi yöntemlerden biri. Böylece bu ki?ilere tekrar ula?abileceksiniz.

Her ?eyi basitle?tirin!
Uzun uzad?ya detayl? bilgilerin al?nd??? formlar, zorlu ödeme sayfalar? mü?terilerinizi yorar ve sonunda kaç?r?r.
Formlarda sadece email adresi ve ad soyad bilgilerini al?p, di?er bilgilerini sonra toplay?n. Do?ru hedefleme sizi ba?ar?ya götürecek, fakat bunu ad?m ad?m yapmal?s?n?z.

Kendinizi iyi tan?t?n!
Sizi tan?mayan üyeleriniz, sizden ürün almak için de kendisini haz?r hissetmeyecektir.

Do?ru ki?iye, do?ru zamanda, do?ru mesajlar? verin!
Ho?geldiniz serinizi ilgi alanlar?na göre çatalland?r?n. Farkl? ürünlerinizle ilgilen ki?ilere farkl? içerikler gönderin. Formlar ile yava? yava? ilgi alan? ve demografik bilgilerini ke?fedin.

Mü?teri ili?kisi her ?eydir. Sadakat kurun!
Email serileriniz sadece sat?? odakl? de?il, do?ru ili?ki kurma amac? da ta??s?n. Evet mü?terilerinizin sizden bir kere al??veri? yapmas?n? sa?lam?? olabilirsiniz, fakat her an biri onu sizden alabilir.

Kendinizi hat?rlat?n. Sizi özledik emailleri bunun için biçilmi? kaftan!
?lgilendi?i f?rsatlar? sunun. Onlar? gruplara ay?rd?n?z, örne?in; erkeklere bayan içeri?i göndermeyin.
Özel f?rsatlardan ilk önce özel mü?terilerinizi bilgilendirin. Yeni ürününüzü veya büyük indiriminizi ilk onlar duysun.
Özel günlerini unutmay?n. Herkes do?um günü vb. günlerde hat?rlanmay? sever. canada goose deutschland canada goose deutschland

Leave a Reply